Okresowy przegląd budynku - po co się go przeprowadza i co wchodzi w jego zakres?

Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do przeprowadzenia okresowej kontroli budynku technicznej budynku. Przeglądy okresowe obiektów budowlanych mają na celu zweryfikowanie, czy obiekty mogą być nadal bezpiecznie użytkowane. Co jest sprawdzane w czasie kontroli stanu technicznego budynku?

Przeglądy okresowe obiektów budowlanych mogą być wykonywane jedynie przez osoby do tego kompetentne (kompetencje określane są ściśle w polskim prawodawstwie). Dzięki kontroli możliwe jest uchwycenie możliwych usterek, awarii oraz obniżenia kondycji budynku, które mogłyby w przyszłości narażać użytkowników lub mieszkańców nieruchomości na utratę zdrowia lub życia. Dlatego, przeglądy okresowe budynków nie są jedynie kwestią estetyki i nie mogą być zaniedbywane. Za zaniechanie obowiązku przeprowadzanie okresowej kontroli prawo przewiduje możliwości nakładania kar na osoby za to odpowiedzialne. Każda tego typu kontrola powinna zostać odnotowana w książce obiektu budowlanego.

Co wchodzi w zakres kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Raz w roku należy dokonać sprawdzenia stanu wszystkich instalacji elektrycznych, wodociągowych, a także sanitarnych oraz kominowych. Należy sprawdzić, jaki wpływ na ich stan mają warunki pogodowe oraz czy nie niszczeją pod wpływem normalnego użytkowania. Konieczne jest też sprawdzenie pokrycia dachowego, elementów ścian zewnętrznych (tj. gzymsów i lukarn, balkonów), a także urządzeń przymocowanych do ścian budynków (np. klimatyzatorów). W czasie kontroli sprawdza się stan rynien oraz innych instalacji odwodnieniowych, elementów kanalizacyjnych, a także kondycję instalacji centralnego ogrzewania oraz systemu rozprowadzania ciepłej wody użytkowej.

Oddziaływanie budynku na stan środowiska naturalnego

Dodatkowym elementem, który sprawdza się w czasie corocznej kontroli stanu technicznego budynku jest sposób, w jaki oddziałuje on na środowisko. Obiekty budowlane nie powinny oddziaływać negatywnie na stan środowiska, zdrowia oraz nie powinny zagrażać życiu ludzi. Jest to dość oględnie opisana kategoria weryfikacji w polskim prawie budowlanym. Tak naprawdę o tym, czy budynek nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, decyduje sąd w sytuacji spornej i należy kierować się precedensami przy podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu budynku do dalszej użyteczności po kontroli.

Gdzie znaleźć specjalistę do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku

Do przeprowadzenia kontroli obiektu stanu technicznego należy zatrudnić specjalistę. Istnieją firmy, które specjalizują się w świadczeniu tego typu usług. Bardzo dobrych ludzi znajdziemy np. w Renomabud na Mazowszu. Szukając tego typu firm, należy zweryfikować, jakie opinie krążą o nich w Sieci, z jakimi podmiotami współpracują oraz jakie jest doświadczenie zawodowe pracowników, których zatrudniają.

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *